Grupė skaitytojų prašo paaiškinti kaip nustatomas nedarbingumo lygis.
Atsakymas.  Priėmus LR neigaliųjų socialinės integracijos įstatymą , nuo 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja darbingumo lygio nustatymo tvarka. Darbingumo lygį asmenims nuo 18 m. iki senatvės pensijos amžiaus nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – NDNT), kuri turi savo padalinius apskrityse. Šakių rajono gyventojus aptarnauja Marijampolės NDNT teritorinis skyrius, kurio adresas Kriaučiūno g., 2 Marijampolė.

Darbingumo lygis nustatomas vadovaujantis 2005 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.A1-78/V-179 „Dėl darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ . Ši tvarka buvo keičiama ir papildoma  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. A1-139/V-356 (nuo 2006 m. gegužės 13 d., Žin., 2006, Nr. 52-1918) ir  2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-354/V-402 (nuo 2009 m. gegužės 31 d., Žin., 2009, Nr. 63-2514).

Asmens darbingumo lygis nustatomas kompleksiškai vertinant medicininius, funkcinius, profesinius bei kitus kriterijus, turinčius įtakos asmens darbingumui bei jo įsidarbinimo galimybėms. Kai dėl asmens sunkių organizmo funkcinių sutrikimų profesinė reabilitacija nėra galima arba dėl asmens amžiaus netikslinga, darbingumo lygis nustatomas vadovaujantis medicininiais kriterijais.

Darbingumo lygis nustatomas remiantis asmenį gydančių gydytojų, profesinės reabilitacijos ir kitų specialistų pateiktais dokumentais. Nustatant darbingumo lygį turi teisę dalyvauti asmuo, kurio darbingumo lygis vertinamas, ir (ar) jo atstovas pagal įstatymą. Darbingumo lygį nustatanti institucija gali nuspręsti pakviesti asmenį ir (ar) jo atstovą pagal įstatymą dalyvauti nustatant darbingumo lygį.

Darbingumas įvertinamas procentais ir jo lygis nustatomas 5 procentinių punktų intervalais, t.y.:
1. asmuo laikomas nedarbingu, kai NDNT jam nustato 0-25 procentų darbingumo lygį ir kai asmuo negali dirbti įprastinėmis sąlygomis, t.y. gali dirbti tik pagal negalios pobūdį pritaikytoje darbo aplinkoje
2. asmuo laikomas iš dalies darbingu, kai NDNT jam nustato 30-55 procentų darbingumo lygį ir kai asmuo gali dirbti įprastinėmis sąlygomis, atsižvelgiant į Išvadoje dėl darbo pobūdžio ir sąlygų pateiktas rekomendacijas
3. asmuo laikomas darbingu, kai NDNT nustato 60-100 procentų darbingumo lygį.
Jei asmuo nesutinka su NDNT sprendimu dėl darbingumo lygio nustatymo, gali su atitinkamu skundu kreiptis į specialią Ginčų komisiją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri yra Vilniuje. Skundas Komisijai gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo raštiško NDNT priimto sprendimo gavimo dienos. Komisija tokį skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundo gavimo dienos. Komisijos sprendimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.

Ši Komisija yra privalomo išankstinio ginčų  nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, tai reiškia, kad tiesiai kreiptis į teismą negalima. Tačiau tais  atvejais, kai  per  30 dienų  komisija skundo neišnagrinėja  ir savo sprendimo nepriima, NDNT  priimtas sprendimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.

Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos