baneris leidinys

Gegužės 31 dieną bendrojo lavinimo mokyklų dešimtokai baigė pagrindinio ugdymo programą. Daugeliui iš jų šią ar kitą savaitę bus įteikti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Šiais metais, priešingai nei praėjusiais, visiems dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikra (PUPP) buvo privaloma. Į ją buvo registruoti 432 kandidatai.

Nors lietuvių kalbos PUPP testą turėjo laikyti 432 dešimtokai,aštuoni į patikrą neatvyko. Tik 12 dešimtokų žinios buvo įvertintos nepatenkinamais balais. Aštuntukais testą išlaikė 89, devintukais – 60, o dešimtukais - 24 moksleiviai. Bendras patikrą laikiusių dešimtokų vidutinis balas – 6,80. Kaip ir kiekvienais metais, daugiausiai – net 113, šią patikrą laikė Šakių „Žiburio“ gimnazijos antrokų. Bendras jų vidurkis  - 7,92. Tai aukščiausias vidutinis balas iš visų bendrojo lavinimo mokyklų dešimtokų pasiekimų. Žemiausiu vidurkiu – 4,18 įvertintos Šakių „Aukuro“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos patikrą laikiusių 12 dešimtokų žinios.

Į matematikos PUPP neatvyko 9 kandidatai. Bendras patikrą laikiusių dešimtokų vidutinis balas – 5,96. 57 dešimtokai testą išlaikė nepatenkinamais pažymiais. Aštuntukais patikrą išlaikė 41, devintukais – 47, dešimtukais – 38 moksleiviai. Aukščiausiu vidutiniu balu – 7,94 įvertintos Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleivių žinios. Žemiausiu – 2,64 balo matematikos PUPP išlaikė Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus dešimtokai.

Dėl svarbių priežasčių neatvykusiems į lietuvių kalbos ir matematikos PUPP birželio 22 ir 25 dienomis bus vykdoma pakartotinė sesija.

„Draugo“ inf.
Gegužės 31 dienos posėdyje rajono taryba nuo ateinančių mokslo metų nustatė Šakių meno mokyklos mokinių skaičių, mokesčių už mokslą ir instrumentų nuomą kainas bei nuolaidas socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikams, vaikams su negalia, daugiavaikių šeimų vaikams, jei trys vienos šeimos vaikai lanko Meno mokyklą.

Tarybos narių nutarimu bendras Meno mokykloje besimokančių vaikų skaičius negalės viršyti 465. Muzikos skyriuje galės mokytis iki 230, dailės skyriuje - iki 95, choreografijos skyriuje - iki 140 mokinių.

Pasirinkę vieną ugdymo programą dailės, muzikos ar choreografijos skyriuje mokiniai mokės  40 Lt per mėnesį, pasirinkę dvi ugdymo programas muzikos skyriuje  -  60 Lt per mėnesį. Besimokantys muzikos ir dailės, muzikos ir choreografijos ar dailės ir choreografijos skyriuose turės sumokėti  80 Lt per mėnesį. Už mokyklos instrumento nuomą nustatytas 10 Lt mokestis per mėnesį.

Kad muzikos ir meno galėtų mokytis ir sunkiau besiverčiančių šeimų vaikai, nuspręsta taikyti 50 proc. nuolaidą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikams, daugiavaikių šeimų vaikams, jei Meno mokykloje mokosi 3 vienos šeimos vaikai, taip pat neįgaliems vaikams.

„Draugo“ inf.
pranskaitisAsta GVILDIENĖ

Gegužės 31 diena Žvirgždaičių bendruomenei tapo išskirtine – rajono savivaldybės taryba nusprendė pertvarkyti Žvirgždaičių pagrindinės mokyklos struktūrą. Nuo ateinančių mokslo metų ji taps pirmąja ir bene vienintele progimnazija rajone. Šį sprendimą žvirgždaitiečiai sutiko plojimais.

Nuotr. Direktoriaus G.Pranskaičio teigimu, nors ateinantį rugsėjį moksleivius pasitiks nauja mokyklos iškaba, tačiau ugdymo turinys nesikeis.

Ruošėsi tapti progimnazija

Pasak Žvirgždaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus Gintauto Pranskaičio, vadovaujančio šiai mokyklai jau 26 metus, tai nebuvo staigmena. Apie tapimą progimnazija buvo pradėta galvoti nuo praėjusių metų spalio mėnesio, kai vyriausybė patvirtino Mokyklų, vykdančių bendrojo lavinimo ugdymą, tinklo pertvarkos taisykles. „Logiškai mąstant, mokykla, turinti aštuonias klases, negali vadintis pagrindine, - teigė mokyklos direktorius. – Pagrindinė mokykla – tai ta, kuri komplektuoja dešimt klasių. Kadangi mes nei devintos, nei dešimtos klasės neturim – mums vienintelė išeitis tapti kurios nors didesnės mokyklos skyriumi arba progimnazija. Kiek gali gyvuoti? Dvejus – trejus metus? Patys suprantat. Žvirgždaičiuose be seniūnijos jau nieko neliko. Kas bus, jei neliks mokyklos? Nieko neliks...“
Gegužės 31 dienos posėdyje rajono savivaldybės taryba, remdamasi patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programą tinklo kūrimo taisyklėmis, nusprendė nuo šių metų rugsėjo 1 dienos pertvarkyti Šakių rajono mokyklos-darželio „Berželis“ struktūrą, pakeičiant jos tipą iš pradinės mokyklos (mokykla-darželis) į pagrindinės mokyklos.

Mokyklos-darželio „Berželis“ tapimas pagrindine mokykla leis įteisinti pagal šalyje galiojančius teisės aktus įstaigoje esančią specialiąją lavinamąją klasę, padėti itin didelę negalią turintiems mokiniams ugdytis arčiau namų. Taip ne tik bus užtikrintas lavinamosios klasės mokinių mokymo ir ugdymo tęstinumas, bet ir galimybė pretenduoti ne tik į mokinio krepšelio, bet ir į išlaikymo (aplinkos) lėšas, kurias nuo 2013 metų sausio 1 dienos planuoja skirti Švietimo ir mokslo ministerija.

Mokykloje bus vykdoma ikimokyklinio ugdymo programa, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, pritaikytos specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui.

Šiuo metu švietimo įstaigoje ugdomi du vyresni nei 21-erių metų mokiniai, besimokantys 7-oje klasėje. Jiems rajono savivaldybės tarybos sprendimu leista pagrindinio ugdymo programą baigti 2013 metais.

„Draugo“ inf.
lawsAsta GVILDIENĖ

Mokslo metų pradžioje į Lukšių Vinco Grybo gimnazijos bendruomenę nelauktai įsiliejusi amerikietė Shey Laws, savo spindinčiomis akimis ir užburiančia šypsena iš karto papirko ir vaikus, ir mokytojus. Gimnazijos ir visų rajono bendrojo lavinimo mokyklų istorijoje tai pirmas atvejis, kai moksleivius anglų kalbos mokė amerikietė mokytoja, kuri mielai užsiėmė ir savanoriška veikla. Baigiantis Shey Laws savanorystei Lietuvoje, kalbiname ją apie čia prabėgusius metus.

Nuotr. Kalbantis su Shey Laws negali nesižavėti jos paprastumu, užburiančia šypsena ir nesuvaidintomis emocijomis. Rodos, ant kaktos parašyta – amerikietė.


Ar išsipildė jūsų lūkesčiai atvykus į Lietuvą?

Prieš atvykdama čia neturėjau jokių didelių vilčių. Tiesiog norėjau susipažinti su nauja kultūra, naujais žmonėmis, padirbėti jūsų švietimo įstaigoje. Pirmasis įspūdis pranoko visus mano lūkesčius – nustebino žmonių nuoširdumas, dėmesys, draugiškumas. Čia suradau daug draugų, su kuriais norėčiau palaikyti ryšius visą likusį gyvenimą. Pirmas labai geras ir šiltas įspūdis apie Lietuvą ir jos žmones per metus nepasikeitė. Kad geriau juos suprasčiau, galėčiau lengviau bendrauti ir tapti tos šalies, į kurią atvykau dalimi, važinėjau į Kauną mokytis lietuvių kalbos. Man sekėsi sunkiai - jūsų kalba yra labai sudėtinga.
palukaitieneGegužės 28 dieną Šakių „Žiburio“ gimnazijos ekonomikos, verslo ir vadybos technologijų mokytoja Daiva Palukaitienė buvo viena iš dešimties šalies pedagogių, pakviestų į susitikimą su ūkio ministru Rimantu Žyliumi ir VšĮ „Lietuvos Junior  Achievement“  direktoriumi Eugenijumi Savičiumi.

Nuotr. D.Palukaitienei buvo malonu gauti Padėką iš ūkio ministro rankų, tačiau svarbiausias jos darbo įvertinimas – mokinių rezultatai.  

D.Palukaitienės teigimu, šis renginys vainikavo gražų VšĮ „Lietuvos Junior  Achievement“  (LJA) ir Ūkio ministerijos bendradarbiavimą,  propaguojant Lietuvos jaunimo verslumo idėjas, kuriant ir vykdant LJA įgyvendinamus projektus, skatinant verslo įmonių dalyvavimą jaunimo verslumo ugdymo programose. Ūkio ministras, apžvelgdamas metų rezultatus, dešimčiai Lietuvos mokytojų, tarp jų ir D.Palukaitienei, įteikė Padėkos raštus už jų indėlį  ugdant jaunosios kartos verslumą. LJA direktorius  dėkojo jiems už dalyvavimą jaunimo verslumo ugdymo projektuose, kuriant mokyklose bandomąsias verslo bendroves.
gaubasNuo ankstyvo pavasario Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje  įgyvendinamas „Kūrybinių partnerysčių“ projektas, pavadintas „Susitikimų sodu“. Į bendrą kūrybinę veiklą kartu su mokyklos septintokais ir skulptoriais Žilvinu Landzbergiu bei Martynu Gaubu įsitraukė ir miestelio bendruomenė.

Nuotr. „Prisiminimų sodo“ viziją Gelgaudiškio vidurinės mokyklos septintokai kartu su skulptoriumi M.Gaubu pirmiausiai nubraižė popieriuje.

Pirmojo susitikimo su skulptoriumi Ž.Landzbergiu metu mokiniai ir juos kuruojanti mokytoja Rita Murauskienė nusprendė, kad labiausiai mokyklos aplinkoje jiems trūksta poilsio zonos, ypatingos vietos, kurioje būtų galima susitikti ir smagiai praleisti laiką. Šiam jų sprendimui pritarė ir mokyklos vadovybė - projektą administruoti ėmėsi direktoriaus pavaduotoja Lilija Ūsienė. Džiugu, kad ši mokinių idėja uždegė ir kitus gelgaudiškiečius. Projekto dalyvius visais iškilusiais klausimais mielai konsultuoja technologijų mokytojas Vidas Senkus, dailės mokytoja Eglė Dragūnaitytė,  mokyklos ūkinės dalies darbuotojai, UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“ direktorius Edmundas Rinkevičius bei  vyriausiasis technologas Kęstutis Jesiūnas.
paskutinis_skambutisLietuvos mokyklos šėlioja – daugelyje iš jų praėjusį penktadienį nuskambėjo Paskutinis skambutis. Mūsų rajono abiturientus jis išlydės jau šį trečiadienį. Šiais mokslo metais rajono bendrojo lavinimo mokyklas baigia 481 moksleivis, 60 iš jų – Marijampolės profesinio rengimo Kudirkos Naumiesčio skyriuje. Visoje Lietuvoje su mokykla atsisveikins 46 tūkst. abiturientų,  9,3 tūkst. iš jų - profesinio mokymo įstaigose.

Nors paskutinioji pamoka dvyliktokams vyks tik rytoj, egzaminų maratonas jau prasidėjo prieš tris savaites. Didžioji dalis abiturientų jau laikė pirmuosius užsienio kalbų brandos egzaminus. Po kuo išradingesnio klasės auklėtojų atvežimo į mokyklą ir šventės šėlsmo moksleivių lauks didžiausi išbandymai jų gyvenime – brandos egzaminai ir tolimesnio kelio pasirinkimas. Rytoj rajono bendrojo lavinimo mokyklose skambės patys gražiausi palinkėjimai, padėkos, dvylikos mokyklinių metų prisiminimai. Juk mokykla – tai ne tik vadovėliai, pamokos ir kontroliniai. Tai ir bendravimas, ir draugystės džiaugsmas, ir pirmoji meilė...

Sveikindamas šalies jaunąją kartą su Paskutinio skambučio švente, ministras išreiškė viltį, kad mokykla ne tik suteikė žinių, bet padėjo tapti savarankiškomis, atsakingomis, pilietiškomis asmenybėmis, dėkojo dvylika metų pažinimo ir atradimų keliu abiturientus  lydėjusiems mokytojams. Prie šių sveikinimų prisidedame ir mes, linkėdami mūsų rajono abiturientams sėkmingai išlaikyti visus brandos egzaminus ir įgyvendinti savo svajones.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos